TP. Đà Nẵng muốn bán nhà cho người nước ngoài không quá 70 năm

Dự thảo Nghị định cơ chế ưu đãi đặc thù của UBND TP. Đà Nẵng, trong đó có đề xuất bán nhà cho người nước ngoài trong thời hạn không quá 70 năm vừa được Bộ Xây dựng cho ý kiến.

Dự thảo cho thấy, TP. Đà Nẵng muốn được bán nhà gắn liền với quyền sử dụng đất trong thời hạn không quá 70 năm cho số đối tượng người nước ngoài ở các vị trí hợp lý, bảo đảm kiểm soát được theo chủ trương của HĐND thành phố và dựa vào cơ sở đề án đã được UBND thành phố phê duyệt sau khi được sự cho phép của Bộ Xây dựng.

TP. Đà Nẵng muốn bán nhà cho người nước ngoài không quá 70 năm

Nhà ở tại TP.Đà Nẵng

Bên cạnh đó, thành phố đề nghị được bán thu tiền một lần những khu chung cư nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã được hoàn thiện việc xây dựng, nhưng chưa cho thuê với hình thức thu tiền một lần nhằm mục đích tái đầu tư.Đối với vấn đề này, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với TP. Đà Nẵng việc bán nhà cho các đối tượng người nước ngoài. Bộ Xây dựng cũng lưu ý, thành phố cần giới hạn sở hữu nhà và quyền sử dụng đất với thời hạn không quá 50 năm cho phù hợp với quy định trong Luật Nhà ở sửa đổi năm 2014 và Luật Đất đai 2013.

Theo Bộ Xây Dựng, cần thiết bán các khu chung cư nhà ở xã hội với nguồn vốn ngân sách đã xây dựng hoàn thiện thu tiền một lần để tái đầu tư quỹ nhà ở xã hội trong điều kiện hiện tại của thành phố. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị này của TP. Đà Nẵng.

Nguồn: Sưu tầm