Thị trường bất động sản tiếp tục diễn tiến thuận lợi

Năm 2015, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục diễn tiến thuận lợi hơn so với năm 2014, với thanh khoản tăng và giá sẽ không giảm, thậm chí sẽ tăng nhẹ.