Chính phủ chỉ đạo gỡ khó vốn cho bất động sản

Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xem xét tháo gỡ khó khăn về vốn cho bất động sản, rà soát lại các chính sách nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho thị trường phát triển.

Đó là chỉ đạo của Chính phủ được đưa ra trong nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2014 vừa được ban hành.

Chính phủ yêu cầu gỡ khó về tín dụng cho bất động sản để tạo điều kiện cho thị trường phục hồi, phát triển lành mạnh

Chính phủ yêu cầu gỡ khó về tín dụng cho bất động sản để tạo điều kiện cho thị trường phục hồi, phát triển lành mạnh

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đề xuất các giải pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả; chỉ đạo rà soát việc thành lập, thực hiện chức năng nhiệm vụ của các ban quản lý dự án, công trình xây dựng; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho bất động sản, tạo điều kiện cho thị trường phục hồi và phát triển lành mạnh, thực chất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường…

Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát tải trọng phương tiện. Đề xuất cơ chế hiệu quả để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng đề án xã hội hóa việc khai thác cơ sở hạ tầng giao thông, báo cáo Chính phủ xem xét.

Nguồn: diaoconline.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *